سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی آقایان نعمت‌الله رضایی و حمیدرضا البرزی را به عنوان عضوهیات مدیره بانک توسعه تعاون منصوب کرد.

محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در مراسم معارفه نعمت‌الله رضایی و حمیدرضا البرزی که با حضور حامد ویس کرمی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،سید باقر فتاحی رئیس هیات مدیره و محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره و اعضای هیات عامل و مدیران بانک برگزار شد بر غنای کارشناسی نیروی انسانی در بانک تاکید کرد و گفت: یکی از ویژگی های بانک توسعه تعاون ، تعهد سازمانی نیروی انسانی به این بانک و دغدغه شان نسبت به منافع بانک می باشد که با کامل شدن هیات مدیره و همچنین توانمندی‌های اعضای جدید هیات مدیره در مسیر تامین منافع و نیازهای تعاونگران و مشتریان و تحقق اهداف عالی دولت مردمی سیزدهم بیش از پیش توفیق یابد.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون با تاکید بر عملکرد مثبت بانک با توجه به وظایف و شرایط پیش رو،گفت: یکی از مزیت های تغییر و تحول مدیران در هر سازمانی،تزریق نیروهای تازه نفس ، با تفکرات و تجربیات متفاوت است که برای عبور از چالش ها و مشکلات،گره گشا است.
نعمت‌الله رضایی،عضو جدید هیات مدیره نیز در این مراسم اعلام کرد:با توجه به اینکه در حدود ۸۷ درصد تامین مالی از سوی بانک‌ها انجام می‌شود این نهادها نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارند.
وی افزود: مطالعات نشان می‌دهد بخش‌هایی که از تسهیلات بیشتر بانکی منتفع شده‌اند به همان نسبت سهمشان در تولید ناخالص داخلی افزایش پیداکرده است.
رضایی با تاکید بر اینکه انسجام درونی در بانک موجب تحقق اهداف بلند دولت در بخش‌های مختلف می‌شود،گفت:برای ارزیابی موفقیت‌ها می‌توان سنجه‌ها و شاخص‌هایی تعیین کرد که از سوی ناظران بیرونی و درونی مورداستفاده قرار گیرد.
حمیدرضا البرزی،عضو دیگرهیات مدیره نیز در این مراسم گفت:با اعتمادی که به بنده شده است امیدوارم بتوانیم با همکاری یکدیگر به تقاضاهای جامعه هدف پاسخ مناسب بدهیم.
وی افزود:شعار بانک توسعه تعاون – آری به‌اتفاق جهان می‌توان گرفت – با درایت انتخاب‌شده است و می‌توان با همکاری یکدیگر به تحقق اقتصاد تعاونی کمک موثری کنیم.