رکورد عملیات تخلیه و لود بسترهای جاذب درایر D-308 شرکت پتروشیمی مروارید فقط طی ۸ ساعت شکسته شد.

رکورد عملیات تخلیه و لود بسترهای جاذب درایر D-308 شرکت پتروشیمی مروارید فقط طی ۸ ساعت شکسته شد.

وجود درایر ها باعث می شود که آب از آن ها عبور نکرده و ناحیه سرد واحد الفین دچار یخ زدگی نگردد. در صورت عبور آب، ناحیه سرد ابتدا دچار کاهش عملکرد شده و در نهایت از سرویس خارج ‌گردیده و تولید محصول متوقف می گردد. در صورت عملکرد نامطلوب این درایرها، مجبور به کاهش خوراک و در نتیجه کاهش تولید محصول می شود. فرآیند تخلیه و لود این درایر به مدت ۸ ساعت به طول انجامید، این فرآیند به صورت آنلاین (یعنی بدون توقف قطع) انجام پذیرفت، با توجه به تجربه تعویض به صورت آنلاین _در دوره های قبل که مدت زمان ۲۴ تا ۳۰ ساعت به طول می انجامید، لود این بستر با کاهش زمان به صورتی که کم ترین خلل به تولید ایجاد شود، صورت گرفت.