ین فایل تصویری را ببینید تا با مراحل ثبت و دریافت خسارت بیشتر آشنا شوید.