فرهاد دژپسند | رویداد شرق
جدیت بانک مرکزی برای حفظ کانال سود بانکی 06 دی 1400

جدیت بانک مرکزی برای حفظ کانال سود بانکی

بخشنامه اخیر بانک مرکزی خطاب به بانک‌ها و موسسات اعتباری و تأکید بر رعایت نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار، می‌تواند به کاهش ناترازی بانک‌ها و عوارض ناشی از آن منجر شود.