کمیته نظارت بانکی | رویداد شرق
بانک کارآفرین عضو هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) شد 01 شهریور 1402

بانک کارآفرین عضو هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) شد

در چهل و دومین نشست شورای خدمات مالی اسلامی، بانک کارآفرین به عنوان اولین بانک تجاری کشور به عضویت هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) درآمد.