شرکت پتروشیمی غدیر طی سه روز توسط تیم ارزیابان دهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی و بر اساس مدل تعالی EFQM:2020 مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

شرکت پتروشیمی غدیر طی سه روز توسط تیم ارزیابان دهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی و بر اساس مدل تعالی EFQM:2020 مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

ارزیابی های لنجام شده در قالب کارگروهها و جلسات مختلف و منطبق با معیارهای ۷ گانه مدل تعالی سازمانی انجام شد.