وحید روشن قلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار مراحل افزایش سرمایه از محل سود انباشته و سایر اندوخته‌های شرکت را عنوان کرد.