طبق آخرین آمار منتشر شده بیمه مرکزی ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت بیمه میهن نسبت به سال گذشته با افزایش ۴۶۱ درصدی به عدد ۷۸۲,۱۶۸میلیون ریال رسیده است.

بر اساس اطلاعات منتشره بیمه مرکزی در سال گذشته بیمه میهن از بین ۲۶ شرکت بیمه سرزمین اصلی در آخرین رتبه نگهداری ریسک قرار داشت که امسال از بین ۳۲ شرکت بیمه سرزمین اصلی ۱۰ پله صعود کرد.

میزان مجاز ظرفیت نگهداری ریسک امکانی را برای شرکت های بیمه  فراهم می‌آورد که شرکت بتواند سهم بیشتری از ریسک های صادره را نزد خود نگه دارد.