اولین جلسه کمیته مضمون استراتژیک بانکداری جامع در سال جاری با هدف پایش راهکارهای ذیل مضمون یادشده با حضور جناب آقای شفیعی(ریاست محترم هیات مدیره و ناظر مضمون) و جناب آقای آزادی (معاون محترم بانکداری جامع و مالک مضمون) و جناب آقای قاسمی (معاون محترم برنامه ریزی و تحول) برگزار شد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران‌، در این جلسه جناب آقای شفیعی بر همراهی هیات مدیره به عنوان یکی از ذینفعان کلیدی پروژه های بانک تاکید نمودند. همچنین جناب آقای آزادی بر اهمیت تعیین روالی مشخص برای اولویت بندی پروژه های بانک و نظارت بهینه بر آنها تاکید ورزید. در طول این نشست که روسا‌، معاونان و کارشناسان ادارات کل بانکداری تجاری‌، بانکداری شرکتی و سرمایه‌گذاری‌، بانکداری خرد‌، سازمان و روش‌ها‌، روابط عمومی‌ و اطلاعات بانکی با دبیری اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک حضور داشتند‌، مدیران پروژه‌ها به ارائه وضعیت پیشبرد برخی از راهکارها و تشریح چالش‌های اجرایی آنها پرداختند.

وضعیت پیشبرد پروژه های ملی پیک، بخشبندی تفصیلی، سنجش سودآوری مشتریان و مدیریت اطلاع رسانی پیامکی بررسی گردید. همچنین نتایج پروژه های خاتمه یافته مانند طراحی فرایندهای بانکداری جامع و بازنگری مدل خدمت دهی در شعب با هدف بهبود تجربه مشتریان مجددا مرور گردید و بر اهمیت قرار گرفتن نتایج این پروژه ها در دستور کار مستمر ادارات متولی تاکید شد.