رئیس کل بیمه مرکزی ایران در گردهمایی متولیان اجرایی بخش تعاون با رویکرد توسعه تعاون بستر ساز مشارکت مردم در جهش تولید در مشهد مقدس اعلام کرد:در کشورهای توسعه یافته ۴۵ تا ۶۵ درصد تامین مالی شرکت ها و اقتصاد از سوی بیمه ها انجام می شود اما این رقم در اقتصاد ایران به ۵ درصد می رسد.

علی استاد هاشمی افزود:صنعت بیمه با بخش تعاون وجوه مشترک فراوانی دارد که می تواند با تکیه بر آنها،اقتصاد ملی را توسعه داد.

وی ادامه داد:بیمه تعاون به رغم جوان بودن به عنوان یکی از شرکت های فعال در صنعت بیمه ایران توانسته است سهم یک درصدی از بازار بیمه کشور داشته باشد.

استادهاشمی اعلام کرد:حضور معاون وزریر تعاون در شورای عالی بیمه می تواند به توسعه بخش تعاون در صنعت بیمه و اقتصاد کشور کمک کند.

وی بیان کرد:سال گذشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه تولیدی از سوی صنعت بیمه کشور ثبت شده است.

استاد هاشمی اظهار کرد:بخش عمده ای از سرمایه گذاری های بیمه های ما از مسیر بیمه عمر انجام می شود.

رئیس کل بیمه مرکزی یادآور شد:۸۵ درصد تامین مالی از سوی بانک ها انجام می شود.به دنبال آن هستیم تا در یک تعامل سه جانبه بین صنعت بیمه،نظام بانکی و سازمان بورس منابع حاصل از بیمه عمر را در پروژه های خاص اقتصادی وارد کنیم.

وی یادآور شد:مجموع سپرده های صنعت بیمه در شبکه بانکی کشور بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد تومان است که می توان در یک همکاری هدفمند در پروژه های خاص اقتصادی صرف شود.

وی ادامه داد:در آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه ۶۰ پروژه صنعتی برای سرمایه گذاری در نظرگرفته شده است.

رئیس بیمه مرکزی ایران گفت:اتصال سرمایه گذاری های بیمه عمر به پروژه های خاص اقتصادی در همکاری با نظام بانکی در روزهای آینده عملیاتی می شود.در این طرح از محل سود پروژه ،سود مشارکت پرداخت می شود.