آریا در بهمن ماه ۱۶۲ هزار تن انواع محصولات تولید نموده است که نسبت به بهمن ماه سال ۱۴۰۱ دارای ۱۶ درصد رشد بوده است. تولید تجمعی یازده ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱ میلیون و ۸۰۱ هزار تن بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارای ۱۱ درصد رشد بوده است.

مقدار فروش آریا در دومین ماه زمستان ۱۴۰۲ حدود  ۹۶ هزار تن بوده است که نسبت به بهمن ماه سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است. گفتنی است فروش تجمعی یازده ماهه آریا در سال ۱۴۰۲ معادل ۱ میلیون و ۵۸ هزار تن بوده است که نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ دارای ۸  درصد رشد بوده است. 

مبلغ فروش آریا در طی ماه بهمن   ۳۱،۲۹۱ میلیارد ریال بوده است. این مبلغ نسبت به فروش بهمن سال ۱۴۰۱ با ۴۷ درصد رشد همراه بوده است. مبلغ فروش تجمعی یازده ماهه سال ۱۴۰۲ آریا معادل ۳۰۲،۷۹۱ میلیارد ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش ۲۵ درصدی داشته است. 

Picture1.png

گفتنی است میانگین مبلغ فروش در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۲۲ و ۲۳ هزار میلیارد ریال بوده است و مبلغ فروش بهمن ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به میانگین مبلغ فروش سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب  ۴۱   و ۳۷  درصد بالاتر بوده است. 

Picture2.png

 آریا در گزارش نه ماهه خود رکورد تولید و فروش همه ادوار فعالیت خود را ثبت نمود. بررسی تولید و فروش تجمعی یازده ماهه چهار سال اخیر این شرکت همچنان نشان‌دهنده صعودی بودن فعالیت آریاست. 

Picture4.png

همچنین علی‌رغم کاهش نرخ جهانی محصولات مبلغ فروش تجمعی یازده ماهه این شرکت در طی ۴ سال اخیر روندی صعودی داشته است و این نشان از مدیریت مناسب فروش و نیز یافتن بازارهای جدید می‌باشد. 

Picture5.png