سومین کارگاه آموزشی خسارت‌های مالی ثالث و بدنه خودرو در دو بخش نظری و عملی با حضور کارشناسان شعب سراسر کشور برگزار شد.

طاهره گمار، مدیربیمه‌های اتومبیل بیمه میهن با اشاره به سیاست‌ افزایش اختیارات شعب اعلام کرد: آموزشِ بررسی، تکمیل، ارزیابی و پرداخت خسارت در پرونده‌‌های مالی ثالث و بدنه از محورهای محتوای این دوره بود.
مدیر بیمه‌های اتومبیل در تشریح محتوای کارگاه گفت: علاوه بر بازخوانی کلیات قوانین و مقررات در بخش کارگاهی باحضور در مرکز تعمیرگاهی ضمن آشنایی با محیط، از تجربیات کارشناسان فنی خودرو برای شناخت قطعات و شیوه ارزیابی خسارت شرکت‌های ارزیابی بهره‌برداری شد.
طاهره گمار یکی دیگر از ویژگی های این کارگاه دو روزه را حضور افسر تحقیق پلیس برای آشنایی با پرونده‌های تقلب و صحنه زنی جهت کنترل و راستی آزمایی خسارت‌های اعلامی عنوان کرد.
وی در ادامه افزود: وحدت رویه رسیدگی به پرداخت خسارت ها، رفع ابهامات و توانمندسازی کارشناسان در پاسخگویی براساس قوانین و مقررات از مهم ترین اهداف این کارگاه دو روزه بود.