در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و همزمان با فرا رسیدن روز درختکاری، از سوی این شرکت اقدام به کاشت یک میلیون نهال حرا در خوریات ماهشهر و ۲۰۰هزار اصله نهال کهور در مسیر شهرک بعثت صورت گرفت.