آبریزش بینی | رویداد شرق
آمادگی بیمارستان بانک ملی ایران برای مبارزه با موج جدید کرونا 15 فروردین 1402

آمادگی بیمارستان بانک ملی ایران برای مبارزه با موج جدید کرونا

بیمارستان بانک ملی ایران آمادگی کامل در برابر سویه جدید ویروس امیکرون(کووید ۱۹) را دارد.