بودجه های عمرانی | رویداد شرق
چالاکی و سرعت ارائه خدمات، نقطه تمایز بانک کارآفرین 09 مرداد 1401

چالاکی و سرعت ارائه خدمات، نقطه تمایز بانک کارآفرین

مدیرعامل شرکت کومار ، سرعت ارائه خدمات بانک کارآفرین را متمایز از سایر بانکها کرده است.