سدهای مخزنی | رویداد شرق
بحران آب در اردبیل در آستانه چهار فصلی شدن! 31 شهریور 1400

بحران آب در اردبیل در آستانه چهار فصلی شدن!

اردبیل – کمبود آب و حواشی آن در روستاهای استان اردبیل در حالی به پیشروی ادامه می‌دهد که در نقطه مقابل کسی به فکر مدیریت منابع آبی و پیگیر تحقق حقابه این استان نیست.