عبدالناصر همتی | رویداد شرق
احیای اوراق «گام» در قالب طرح تأمین مالی زنجیره‌ای 24 دی 1400

احیای اوراق «گام» در قالب طرح تأمین مالی زنجیره‌ای

اجرای طرح تأمین مالی زنجیره‌ای در دولت سیزدهم می‌تواند با استفاده از تجربه موفق گواهی اوراق مولد (گام) بهینه شود.