محمد باقر نوبخت | رویداد شرق
ساخت راه آهن چابهار-زاهدان مجددا از سر گرفته شد 07 آذر 1400

ساخت راه آهن چابهار-زاهدان مجددا از سر گرفته شد

معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از واریز ۶۳ میلیون یورویی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای احداث راه آهن چابهار-سرخس خبر داد.

ساخت راه آهن چابهار-زاهدان مجددا فعال شد 07 آذر 1400

ساخت راه آهن چابهار-زاهدان مجددا فعال شد

معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از واریز ۶۳ میلیون یورویی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای احداث راه آهن چابهار-سرخس خبر داد.